RUSSIAN DX CONTEST - 2020

Translated by LY1FW

1. Organizatorius:
Tarptautinių trumpųjų bangų radijo ryšio varžybų "RUSSIAN DX CONTEST" organizatorius - Rusijos Federacijos nacionalinė radijo mėgėjų organizacija – "Rusijos radijo mėgėjų sąjunga" (SRR).

2. Varžybų laikas, bangų ruožai, darbo rūšys:
"RUSSIAN DX CONTEST" vyks nuo 2020 m. kovo 21 d. 12.00 GMT iki 2020 m. kovo 22 d. 11.59 GMT diapazonuose nuo 1.8 iki 28 Mhz (isskyrus WARC diapazonus). Moduliacijos rusys: CW ir SSB.

  3. Įskaitinės grupės:
 • SOAB-MIX – (vienas operatorius – visi bangų ruožai – MIX);
 • SOAB-MIX-LP – (vienas operatorius – visi bangų ruožai – MIX – galingumas iki 100 W);
 • SOAB-MIX-QRP – (vienas operatorius – visi bangų ruožai – MIX – galingumas iki 5 W);
 • SOAB-CW – (vienas operatorius – visi bangų ruožai – CW);
 • SOAB-CW-LP – (vienas operatorius – visi bangų ruožai – CW – galingumas iki 100 W);
 • SOAB-SSB – (vienas operatorius – visi bangų ruožai – SSB);
 • SOAB-SSB-LP – (vienas operatorius – visi bangų ruožai – SSB – galingumas iki 100 W);
 • SOSB – (vienas operatorius – vienas bangų ruožas – MIX, bet kuriame iš bangų ruožų);
 • MOST – (daug operatorių – vienas siųstuvas – visi bangų ruožai – MIX);
 • MO2T – (daug operatorių – du siųstuvai – visi bangų ruožai – MIX);
 • SWL – (stebėtojai – MIX)

Visi bangų ruožai 1.8 – 28MHz, išskyrus WARC.

3.1 Viena ir ta pati radijo stotis (šaukinys) gali dalyvauti dviejose skirtingose vieno bangų ruožo (SOSB) įskaitinėse grupėse. Tai leidžia dalyviui pretenduoti į du apdovanojimus pvz. 80m ir 10m. bangų ruožuose.

3.2 Dirbant vieno bangų ruožo įskaitinėje grupėje, leidžiama pravesti ryšius kituose bangų ruožuose. Tokius ryšius reikia įtraukti į ataskaitą, už juos nebus skaičiuojami taškai, bet jie bus užskaityti jūsų korespondentams.

3.3 Rezultatai skaičiuojami atskirai pagal įskaitines grupes EU ir AS Rusijoje ir Pasaulyje.

4. Klubinės įskaitos:
4.1 SRIČIŲ (OBLAST) ĮSKAITA (Tik Rusijos dalyviams). Srities rezultatas yra dešimties geriausių tos pačios srities rezultatų suma.

4.2 KLUBINĖ ĮSKAITA - tarp klubų, grupių ir kitų susivienijimų, atskirai tarp Rusijos ir užsienio klubų.

4.2.1 Dalyviai klubinėje įskaitoje gali dalyvauti nepriklausomai nuo šalies ir atstumo iki klubo būstinės.

4.2.2 Užsienio dalyviai gali atiduoti savo taškus Rusijos klubams ir atvirkščiai. Dalyvis taškus gali duoti tik vienam klubui.

5. Bendros taisyklės
5.1 Siųstuvai ir imtuvai turi būti išdėstyti 500 metru diametro rate. Visos dalyvio naudojamos antenos turi būti fiziškai sujungtos kabeliais su dalyvio (-ių) naudojamais siųstuvais ir imtuvais.

5.1.2 Leidžiama naudoti tik atvirus DX informacijos tinklus.

5.1.3 Draudžiama naudoti bet kokius IP tinklus organizuojant nuotolinį priėmimą ir (arba) siuntimą, tame tarpe WEB radijo stotis.

5.1.4 Draudžiama naudoti uždarus vietinius tinklus, uždarus informavimo tinklus, kurie perduoda taip vadinamą “band map” iš kitų dalyvių ar padėjėjų, bet kokią kitą papildomą informaciją, tame tarpe paremta pačio dalyvio logu.

5.1.5 Draudžiama naudoti kitus šaukinius: dažnumo išlaikymui kituose bangų ruožuose, skedams organizuoti, prašymams daugiklių perėjimui į kitą bangų ruožą, DX- spotinimui.

5.1.6 Draudžiama naudoti telefoną, telegrafą, internetą, paketinį ryšį inicijuojant ryšio padarymo skatinimą (self-spotting).

5.2 Vieno operatoriaus įskaitinėse grupėse perėjimas į kitą bangų ruožą ir darbo rūšių keitimas neribojamas. Bet kuriuo laiko tarpu stotis gali skleisti tik viena signalą.

5.2.1 Vieno operatoriaus įskaitinėse grupėse, visos operatoriaus funkcijos (darbas bendru šaukimu (CQ), šaukinių priėmimas, stočių paieška, aparatinio žurnalo vedimas) turi būti vykdomos tik vieno žmogaus – pačio dalyvio. Bet koks pašalinės pagalbos naudojimas, automatiškai perkelia stotį į įskaitinę “Daug operatorių” grupę, arba teisėjų kolegijos sprendimu gali būti diskvalifikuojama.

5.3 Įskaitinei MOST (daug operatorių) grupei galioja “10 minučių bangų ruožo keitimo taisyklė”. Darbo pradžia naujame bangų ruože nustatoma pagal pirmo ryšio laiką tame bangų ruože. Bet kuriuo laiko momentu stotis gali skleisti tik vieną signalą. Išimtis: du signalai vienu metu skirtinguose bangų ruožuose gali būti skleidžiami, jei antrame (bet tik viename) bangų ruože daromi ryšiai, duodantys naujus daugiklius. Bangų ruožas, daugiklio padarymui t.p. gali būti keičiamas ne anksčiau, nei po 10 minučių nuo pirmo ryšio padarymo jame. Ryšiai, neduodantys daugiklio ir padaryti kitame bangų ruože “per klaidą”, turi būti nurodyti Ataskaitoje. Jie nėra užskaitomi, bet ir nebauduojami, ir bus užskaityti kitam korespondentui.

5.4 MO2T (daug operatorių du siųstuvai) įskaitinei grupei, leidžiama skleisti daugiausia du signalus vienu metu, bet skirtinguose bangų ruožuose. Leidžiama daryti iki 8 perėjimų per valandą (00-59 min.) iš bangų ruožo į bangų ruožą kiekvienam siųstuvui.Pvz.: 40 metrų bangų ruožo pakeitimas į 80 metrų bangų ruožą ir atgal skaitosi kaip du perėjimai. Darbo pradžia naujame bangų ruože nustatoma pagal pirmo ryšio laiką. Abu siųstuvai gali dirbti su bet kokiomis stotimis. Ryšys su viena ir ta pačia stotimi gali būti padarytas vieną kartą kiekviename bangų ruože skirtingomis darbo rūšimis, nepriklausomai nuo to kuriuo siųstuvu tai padaryta.

5.5 Visose įskaitinėse grupėse, dirbančiose MIX kategorijoje, leidžiama pravesti po vieną ryši tiek CW, tiek SSB. Draudžiama pravedinėti CW ryšius SSB ruožuose ir atvirkščiai.

6. Kontroliniai numeriai:
6.1 Užsienio dalyviai perduoda RS(T) + ryšio eilės numerį, pradedant nuo 001. Ryšių numeracija bendra visiems diapazonams.

6.1.1 Įskaitinėje MOST grupėje leidžiama nepriklausoma ryšio eilės numeracija kiekviename bangų ruože.

6.1.2 Įskaitinėje MO2T grupėje vedama nepriklausoma chronologiška numeracija pradedant nuo 001 kiekvienam siųstuvui arba atskirai kiekvienam diapazonui.

6.2 Rusijos dalyviai perduoda RS(T) + srities identifikatorių – dviejų raidžių junginį, reiškiantį sritį, kurioje randasi radijo stotis. Leidžiama naudoti alternatyvius identifikatorius. Žr. nuorodą apačioje.

7. Taškų skaičiavimas

  7.1 Rusijos dalyviams:
 • QSO su savo šalimi (savo kontinento Rusija) – 2 taškai;
 • QSO su kito kontinento Rusijos teritorija – 5 taškai;
 • QSO su kita šalimi savo kontinente – 3 taškai;
 • QSO su kitu kontinentu – 5 taškai.
  7.2. Užsienio dalyviams:
 • QSO su Rusija – 10 tašku (nepriklausomai nuo kontinento);
 • QSO su savo šalimi – 2 taškai;
 • QSO su kita šalimi savo kontinente – 3 taškai;
 • QSO su kitu kontinentu – 5 taškai.

7.3 Kaliningrado sritis (UA2F) užskaitoma kaip atskira DXCC teritorija ir atskira Rusijos sritis daugikliui, bet taškai skaičiuojami kaip už Europinę Rusiją.

7.4. Ryšiai su bet kokia "/MM" stotimi visiems dalyviams įvertinami 5 taškais, bet nėra daugiklis.

7.5 Stebėtojams taškai skaičiuojami analogiškai – atskirai už kiekvieną stotį, kurios priimtas kontrolinis numeris, ar tai būtų vienpusis ar dvipusis stebėjimas (žr. 7.1 ir 7.2).

8. Pakartoti ryšiai
8.1 Pakartotais laikomi ryšiai, padaryti tame pačiame bangų ruože ta pačia darbo rūšimi. Tokie ryšiai įvertinami 0 taškų, jeigu įskaitytas pirmas korespondentų ryšys. Jeigu pirmas ryšys neįskaitytas, yra įskaitomas pakartotas ryšys.

8.2 Pakartoti ryšiai nebauduojami , pažymėti jų ataskaitoje nėra būtina. Labai prašome dalyvių, nešalinti pakartotų ryšių iš ataskaitos.

9. Daugikliai
Visiems dalyviams daugiklis kiekviename bangų ruože – šalys (DXCC + WAE) + Rusijos sritys. Kaip atskiros Rusijos sritys skaitosi Prano Juozapo (RI1FJ) žemė ir Rusijos stotys Antarktidoje (RI1AN).

10. Galutinis rezultatas
Visiems dalyviams: Galutinis rezultatas yra taškų už ryšius sumos ir daugiklių (sričių ir šalių) sandauga.

11. Bendri reikalavimai ataskaitoms

11.1 Ataskaitos priimamos tik CABRILLO elektronine forma.

11.2 Ataskaitos failo pavadinimas turi būti saukinys.log arba saukinys.cbr. Pvz. UA1ANX.log

11.3 Dviejų bangų ruožų įskaitoje dalyvių ataskaitų failų pavadinimai turi būti callsign_band.log arba callsign_band.cbr. Pvz. UA1NDX_20.log

11.4 Elektroninis logas turi būti prisegtas prie el. laiško ir išsiųstas adresu arba įkeltas per tam skirtą formą puslapyje: http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp.

11.5 El. p. laiško pavadinime turi būti dalyvio šaukinys.

11.6 Visur ataskaitoje turi būti nurodytas GMT laikas.

11.7 Turi būti nurodyti siųsti ir priimti kontroliniai numeriai visiems pravestiems ryšiams.

11.8 Ataskaitos viršuje būtina nurodyti dalyvio kategoriją, pilną pašto adresą, kuriuo būtų siunčiami sertifikatai ir prizai.

11.9 Pakartoti ryšiai neturėtų būti ženklinami ar šalinami iš ataskaitos.

11.10 MO2T įskaitinės grupės ataskaitose turi būti nurodyta kuriuo siųstuvu kuris ryšys buvo pravestas.

11.10.1 Jei nebus nurodyta kuriuo siųstuvu kuris ryšys pravestas, dalyvis bus perkvalifikuojamas į CheckLog pogrupį.

11.11 Pretendentai į tris aukščiausias vietas kiekvienoje kategorijoje (p.3; p.3.3) privalo nurodyti tikslų kiekvieno ryšio dažnį. (CAT sistema). Leidžiama paklaida iki 1 kHz.

11.11.1 Dalyvis negalės pretenduoti į aukštesnę nei 4-oji vieta, jei jo ataskaitoje nebus tiksliai nurodyti tikslūs ryšių dažniai.

12. Ataskaitų pateikimo terminai
12.1 Ataskaitos turi būti išsiųstos organizatoriams per 14 dienų nuo varžybų pabaigos (ne vėliau kaip 05.04.2020.).

12.2 Ataskaitos gavimas bus patvirtintas elektroniniu paštu, o taip pat bus įtrauktas į gautų ataskaitų sąrašą RDXC web puslapyje.

13. Dalyvių apdovanojimai:
13.1. Įsteigti specialūs prizai nuo rėmėjų, dalyviams užėmusiems 1 vietas kiekvienoje įskaitinėje grupėje.

  13.2 Kiekvienam dalyviui iš Rusijos ir Europos bus išsiunčiamas atminimo sertifikatas, su sąlyga, kad pas jį patvirtinta:
 • daug bangų ruožų įskaitinėse grupėse, taip pat vieno bangų ruožo įskaitinėse 14 Mhz ir 21 Mhz grupėse – ne mažiau kaip 200 ryšių;
 • įskaitinėse 3.5 Mhz ir 7 Mhz grupėse – ne mažiau kaip 150 ryšių;
 • įskaitinėse 1.8 Mhz ir 28 Mhz grupėse – ne mažiau kaip 100 ryšių;
 • MIX-QRP įskaitinėje grupėje – ne mažiau kaip 50 ryšių.
  13.3 Dalyviams iš užsienio, iš kitų kontinentų atminimo sertifikatas bus išsiunčiamas, jeigu pas jį patvirtinta:
 • Daug bangų ruožų įskaitinėse grupėse, taip pat vieno bangų ruožo įskaitinėse 14 Mhz ir 21 Mhz grupėse – ne mažiau kaip 150 ryšių;
 • įskaitinėse 3.5 Mhz ir 7 Mhz grupėse – ne mažiau kaip 100 ryšių;
 • įskaitinėse 1.8Mhz ir 28Mhz grupėse – ne mažiau kaip 50 ryšių;
 • MIX-QRP įskaitinėje grupėje – ne mažiau kaip 50 ryšių.

13.4 Dalyviams iš užsienio, užėmusiems pirmas vietas savo šalyje bet kurioje įskaitinėje grupėje bus išsiunčiami atminimo sertifikatai, su sąlyga, kad pas juos patvirtinta ne mažiau kaip 50 ryšių.

13.5 Stebėtojai, užėmę prizines vietas, apdovanojami diplomais.

13.6 Sričių įskaitoje diplomais apdovanojamos sritys iš kurių dirbo ne mažiau kaip 5 dalyviai.

13.7 Klubinėje įskaitoje diplomais apdovanojami klubai iš kurių dirbo ne mažiau kaip 5 dalyviai.

14. Informacinis palaikymas.
14.1 Kiekvienam varžybų dalyviui kartu su sertifikatu bus išsiųstas spalvotas bukletas su pilnais varžybų rezultatais, teisėjų kolegijos protokolu, sekančių metų “Russian DX Contest” nuostatais ir papildoma informacija.

14.2 Kiekvienam dalyviui bus išsiųstas failas su jo pareikštais ir patvirtintais rezultatais atskirai visuose bangų ruožuose, darbo rūšimis ir ryšių su klaidomis sąrašas (UBN), bei patvirtintų rajonų sąrašas “Russia” diplomui.

14.3 Atsakymus į bet kokius klausimus apie “Russian DX Contest” galima gauti elektroniniu paštu: .

15. "Russian DX Contest" teisėjaujamas pilnai programiniais metodais.

  16. Už blogą ryšį skiriami baudos taškai. Jų kiekis lygus trigubam ryšio taškų kiekiui.
 • Baudos taškai skiriami šiais atvejais:
  • neteisingai priimtas korespondento šaukinys;
  • neteisingai priimtas korespondento kontrolinis numeris;
  • už ryšį, kurio nėra korespondento ataskaitoje.
 • Ryšys neužskaitomas, bet baudos taškai neskiriami, jeigu:
  • dalyvio šaukinys neteisingai priimtas korespondento;
  • dalyvio kontrolinis numeris neteisingai priimtas korespondento;
  • nesutampa laikas (išskyrus sisteminį) daugiau nei 3 minutes;
  • nesutampa bangų ruožai ar darbo rūšis (išskyrus sisteminį);
  • ryšys nepatvirtintas korespondento ataskaitoje, bet faktiškai yra pakartotas.

16.1 Teisėjų kolegijos sprendimai yra galutiniai.

Varžybų organizatoriai kviečia visus Rusijos Federacijos ir užsienio šalių radijo mėgėjus dalyvauti 18-osiose “Russian DX Contest” varžybose, kurios per paskutinius metus tapo vienomis iš masiškiausių ir populiariausių pasaulyje.

  Priedai:
 1. Rusijos Federacijos sričių ir kt. naudinga informacija.
 2. Prizų sąrašas.
 3. Ataskaitų paruošimo ir išsiuntimo rekomendacijos.