RUSSIAN DX CONTEST - 2022

Översatt av R3/SM6LRR

Organisatör
"Soyuz Radioljubitelej Rossii" (Föreningen Ryska Sändareamatörer), SRR har nöjet att inbjuda till den 18:e internationella "Russian DX Contest".

2. Testperiod
12:00 UTC 19 mars - 11:59 UTC 20 mars 2022

  3. Kategorier:
 • SOAB–MIX - Single Op, All Bands, MIXED,
 • SOAB–MIX-LP - Single Op, All Bands, MIXED, Low Power 100 watts
 • SOAB-MIX-QRP - Single Op, All Bands, MIXED, QRP 5 watts
 • SOAB–CW - Single Op, All Bands, CW
 • SOAB–CW–LP - Single Op, All Bands, CW, Low Power 100 watts
 • SOAB–SSB - Single Op, All Bands, SSB
 • SOAB–SSB-LP - Single Op, All Bands, SSB, Low Power 100 watts
 • SOSB - Single Op, single band, MIXED (6 different band entries, separately 160, 80, 40, 20, 15, 10 m)
 • MOST - Multi Op, All Bands, Single transmitter, MIXED
 • MO2T - Multi Op, Two transmitters, MIXED
 • SWL - MIXED

Alla band, 1.8 till 28 MHz, WARC band exkluderade.

3.1 Varje deltagare kan delta i två olika single band kategorier. Detta tillåter exemplevis en station att sända in två olika loggar för 10 meter och 80 meter. Båda insända loggarna kan ligga till grund för diplom för vart och ett av banden.

3.2 Single Band deltagare som kört QSO på andra band i testen uppmanas att skicka in checkloggar för de band man inte vill räkna i testen. Detta för att ge ett bra underlag för loggrättning.

3.3 Alla deltagare delas in i tre geografiska områden: Världen, Europeiska Ryssland och Asiatiska Ryssland.

4. Lagtävling:
4.1 Oblasttävling (enbart ryska deltagare). De tio högsta poängen från samma Oblast ger det sammanlagda resultatet för varje Oblast i oblasttävlingen.

4.2 Klubbtävling - mellan contestklubbar/grupper, separata klasser för ryska och icke-ryska deltagare.

4.2.1 Deltagande i klubbtävlingen har ingen geografisk begränsning. Man kan alltså tävla för sin klubb även om man befinner sig utomlands.

4.2.2 Utländska deltagare kan delta för ryska klubbar på samma sätt som ryska deltagare kan delta i utländska klubbar. Man kan endast delta för en klubb i klubbtävlingen.

5. Allmänna regler
5.1 Sändare och mottagare måste befinna sig inom 500 meters diameter. Alla antenner som används måste vara fysiskt inkopplade till sändare eller mottagare via kablar (feeder).

5.1.1 Alla deltagande kategorier tillåts använda Packet- eller Web Cluster.

5.1.2 Inga former av fjärrstyrda mottagare eller sändare är tillåtna. Detta anses inte sportsligt.

5.1.3 Self-spotting är inte tillåtet. Ej heller upprättande av kontakter med hjälp av telefon, telex, fax, internet eller packet. Detta gäller så väl före som under testen.

5.1.4 Användande av andra stationers callsign för följande ändamål är inte tillåtet: Uppehållande av frekvenser på andra band, bestämma SKED, DX-spotting, flytta stationer till andra band.

5.1.5 Användande av telefoner, telegram, Internet eller packet för att organisera kontakter före och under testen (self-spotting) är inte tillåtet och medför diskvalifikation av deltagaren.

5.2 Single Operator deltagare får byta band och trafiksätt utan begränsning. Enbart en signal får vara i luften vid ett och samma tillfälle.

5.2.1 Single Operator innebär att en (1) person sköter all testkörning, loggning och spotting.

5.3 MOST stationer är begränsade av 10-minutersregeln (stationen måste stanna minst 10 minuter på ett band efter bandbyte). Starttiden bestäms till det första QSO som genomförs på ett band. Enbart en signal får vara i luften vid ett och samma tillfälle. Undantag: två signaler får förekomma på olika band samtidigt om QSO på det andra bandet är en ny multiplier. Endast sändning på ett (1) annat band får förekomma samtidigt med huvudstationens sändning. Detta “multiplier” band begränsas av “10 minutes” regeln som innebär att aktiviteten måste vara minst 10 minuter på detta band. Kontakter som bryter mot endera eller båda reglerna, ska visas tydligt i loggen. Sådana felaktiga QSO kommer varken räknas eller bestraffas för deltagaren, men räknas som giltigt QSO för mostationen.

5.4 MO2T (Multi Op, Två Transceiver): Maximalt två sända signaler vid varje separate tillfälle på två olika band tillåtes. Varje sändare får göra maximalt 8 bandbyten inom varje time räknat fråm 00 till 59 minuter). Till exempel, ett bandbyte från 40 meter till 80 meter och sedan tillbaka till 40 meter innebär två bandbyten. Båda sändarna får köra alla tillgängliga stationer. En station kan köras två gånger per band (CW och SSB) oavsett vilken sändare som används.

5.5 Alla deltagare i MIXED kategori kan köra samma station både på CW och SSB. CW kontakter på SSB-delen av bandet, och SSB kontakter på CW-delen av bandet är förbjudna.

6. Testmeddelande
6.1 Icke-ryska stationer: signal rapport + QSO nummer, med början från 001.

6.1.1 MOST (Multi Op, All Bands, Single transmitter) kan använda separata serienummer för varje band eller kronologiska serienummer.

6.1.2 MO2T (Multi Op, Two transmitters) MO2T (Multi Op, Two transmitters) kan använda antingen separata serienummer för varje band eller separata serienummer för varje sändare. Varje QSO i den lämnade loggen måste ange vilken av de två sändarna som användes.

6.2 Ryska stationer: signal rapport + Oblast kod (två bokstäver). Alternativa oblast koder är tillåtna.

7. QSO Points

  7.1. Ryska stationer:
 • QSO med eget land (Ryssland – egen världsdel) – 2 poäng,
 • QSO med Ryssland (annan världsdel) – 5 poäng,
 • QSO med annat land i egen världsdel – 3 poäng,
 • QSO med annan världsdel – 5 poäng.
  7.2. Icke-ryska stationer:
 • QSO med rysk station – 10 poäng,
 • QSO med eget land – 2 poäng,
 • QSO med station i annat land, egen världsdel – 3 poäng,
 • QSO med annan världsdel – 5 poäng.

7.3 Kaliningrad (UA2) är separat DXCC land och separat Oblast, men poäng för QSO med Kaliningrad räknas som för europeiska delen av Ryssland.

7.4 /MM stations ger inga multipliers, men 5 poäng för alla deltagare.

7.5 SWL stationer måste korrekt logga båda testmeddelanden. Poäng i enlighet med generella regler.

8. Dubletter
8.1 Dubletter är kontakter som är gjorda med samma station på samma band och trafiksätt. Den första kontakten ger full poäng och den andra ger noll (0) poäng. Om den första kontakten av någon anledning inte var giltig, så accepteras den eventuella dublettens poäng.

8.2 Dubletter ger inga poängavdrag. De behöver inte markeras i loggen. Lämna dubletter i loggfilen. STRYK INTE DUBLETTER!

  9. Multipliers
  9.1 Två typer av multipliers används:
 • Varje ny oblast på varje band ger en multiplier.
 • Varje nytt land (DXCC + WAE) på varje band ger en multiplier.

9.2 Följande geografiska enheter räknas som separate oblast: Franz Josef Land (RI1FJ) och ryska stationer i Antarktis (RI1AN).

10. Slutpoäng
Alla stationer: Slutpoängen resultatet av totala QSO poäng multiplicerat med summan av oblast och landsmultipliers.

11. Generalla loggregler
We behöver elektroniska loggar! RDXC testkommitte kräver elektroniska loggar för varje sannolik topplacering.

11.1 Endast loggar i CABRILLO format accepteras numera.

11.2 Filnamnet för Din logg ska vara yourcall.log eller .cbr. Exempel: SM6XYZ.log

11.3 Filnamnen för de stationer som deltar med två stycken Single Band loggar ska vara yourcall_band.log. eller .cbr. Exempel: SM6XYZ_20.log och SM6XYZ_80.log

11.4 Elektronisk logg måste skickas inom som bilaga till adressen: eller uppladdas via RDXC Hemsida: http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp

11.5Rubrikraden i ditt epostmeddelande med loggen måste innehålla din anropssignal.

11.6 Alla tider anges i GMT (UTC).

11.7 Alla sända och mottagna testmeddelanden måste loggas.

11.8 I överdelen (Header) av den elektroniska loggen MÅSTE du specificera vilken kategori du deltagit i samt ange fullständig postadress för utskick av RDXC resultat, eventuella plaketter, diplom och certifikat. En underskriven deklaration behövs ej.

11.9 Dubletter ska inte markeras eller tas bort.

11.10 MO2T (Multi Op, Two transmittersmåste indikera vilken av de två sändarna som genomförde varje QSO.

11.10.1 Deltagare i MO2T-kategorin som inte indikerar vilken av de två sändarna som genomförde QSO:t kommer flyttas till Checkloggskategorin.

11.11 Deltagare som aspirerar på någon av de övre tre platserna i någon av tävlingskategorierna måste indikera exakt sändningsfrekvens för varje genomfört QSO (CAT system måste användas).

11.11.1 En deltagare kan inte tillgodoräkna sig en placering bland de tre främsta om inte exakt frekvens angivits för varje QSO.

12. Regler för insändande av loggar
12.1 Loggar måste skickas till organisatören inom 14 dagar (inte senare än 03.04.2021).

12.2 Mottagande av loggen kommer automatiskt bekräftas via epost. Likaså genom placering i listan "mottagna loggar/received logs" på RDXC hemsida.

13. Diplom:
13.1. Specialplaketter for olika forstaplatser har instiftats.

  13.2. Varje deltagare från Ryssland och Europa kommer erhålla ett diplom för följande prestation:
 • Multi-band och single band 20 and 15 m deltagande – 200 eller fler QSO
 • Single-band 80 och 40 deltagande – 150 och fler QSO.
 • Single-band 160 och 10 m deltagande – 100 och fler QSO.
 • MIX-QRP deltagande - 100 och fler QSO.
  13.3. Varje NA, SA, AF, AS, OC och AN deltagare kommer erhålla ett diplom för följande prestation:
 • NYHET Multi-Band och Single band 20 och 15 m deltagande – 150 eller fler QSO
 • Single-band 80 och 40 deltagande – 100 eller fler QSO.
 • Single-band 160 och 10 m deltagande – 50 eller fler QSO.
 • MIX-QRP deltagande - 50 eller fler QSO.

13.4 Icke-ryska deltagare: 1:a plats diplom kommer utdelas för varje kategori uppräknad I Sektion 3 i varje deltagande land, men loggen måste innehålla minst 50 QSO.

13.5 SWL stationer kommer erhålla diplom enligt 13.2 och 13.3.

13.6 Oblast tävling: bara Oblast med 5 eller fler deltagare kommer erhålla diplom.

13.7 Klubbtävling: bara klubbar med 5 eller flera deltagare kommer erhålla diplom.

14. “Contestrelaterad” information
14.1 Varje deltagare som skickar sin log via e-post, kommer erhålla en UBN-logg som visar hans/hennes preliminära/bekräftade resultat per band och trafiksätt, samt en QSO-lista som innehåller information om egna och motstationernas misstag. En bekräftad lista för diplom "Russia" kommer också att skickas.

14.2 Alla RDXC relaterade skickas via e-post till:

14.3 Varje deltagare som skickar sin log via e-post, kommer erhalla en UBN-logg. En bekraftad lista for diplom "Russia" kommer att skickas.

14.4 Alla RDXC relaterade skickas via e-post till: rdxc@srr.ru.

15. Analys
RDXC kommer analyseras automatiskt via dator.

  16. Avdrag görs med värdet av tre giltiga QSO poäng.
  För felaktiga QSO görs avdrag enligt följande:
 • icke korrekt loggade anropssignaler (Bad Call)
 • icke korrekt loggat testmeddelande
 • QSO finns inte i motstationens log (NIL).
  QSO räknas inte (och görs inte avdrag för) enligt följande:
 • motstationen loggar din anropssignal felaktigt,
 • motstationen loggar ditt testmeddelande felaktigt,
 • QSO tid mellan de båda motstationernas logg skiljer mer än 3 minuter (undantag om systematisk förskjutning av en deltagares loggade tider existerar),
 • QSO band eller trafiksätt inte överensstämmer mellan motstationerna,
 • dublett QSO som inte finns i motstationens logg.

16.1. Beslut från RDXC Contest Committee går inte att överklaga.

RDXC Contest Committee inbjuder alla radioamarörer att delta i 18:e Russian DX Contest, som redan blivit en av de mest populära testerna i världen.

  Bilagor:
 1. Lista med ryska regioner.
 2. Trofeer.
 3. Hur man förbereder och skickar in sin RDXC logg.